A B C

17 kwietnia 2019


W zakładce dokumenty umieszczono zestawienie ocen wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces”.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie w maksymalnej wysokości 2 100,00 zł miesięcznie, prze okres kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy powinni złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w jednym egzemplarzu zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin,  wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie www.mojafirmamojsukces.eu oraz w Biurze Projektu.

W/w dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, znajdują się w zakładce „Dokumenty”:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Oświadczenie o pomocy de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł…

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 29.07.2019 r. do 09.08.2019 r

 

 

Wyniki oceny wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego.

W zakładce Dokumenty umieszczono listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego. 

 

 

 

UWAGA!

Informujemy o ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Moja firma – mój sukces”.

O podstawowe wsparcie pomostowe mogą ubiegać się Uczestnicy, którzy założyli działalność gospodarczą w ramach projektu.

Każdy z Uczestników Projektu może wnioskować o wsparcie w maksymalnej wysokości 2 100,00 zł miesięcznie, prze okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Uczestnicy powinni złożyć wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w jednym egzemplarzu zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Regulamin,  wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz załączniki do wniosku dostępne są na stronie www.mojafirmamojsukces.eu oraz w Biurze Projektu.

W/w dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, znajdują się w zakładce Dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego
  2. Oświadczenie o pomocy de minimis
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  4. Oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł…
  5. Harmonogram rzeczowo – finansowy

Wnioski przyjmowane będą w terminie od 25.03.2019 r. do 05.04.2019 r. 

 

 

 

 

UWAGA!

Informujemy o ogłoszeniu naboru biznesplanów w ramach projektu „Moja firma – mój sukces”.

Szczegółowe informacje w zakładce „Aktualności”. 

 

 

W zakładce dokumenty  umieszczona została lista rankingowa kandydatów do projektu. 

 

W zakładce DOKUMENTY umieszczony został Regulamin przyznawania wsparcia finansowego w projekcie wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. 

UWAGA!!

10 października ogłoszony został nabór do projektu „Moja firma mój sukces”. Nabór rozpocznie się 17 października i potrwa do 23 listopada. W tym czasie przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne. 

UWAGA!

Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

W zakładce DOKUMENTY do pobrania dokumentacja rekrutacyjna!!

 

Stowarzyszenie POKOLENIE zaprasza do udziału w projekcie

Moja firma – mój sukces” 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy
DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
PODDZIAŁANIE 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na obszarze rewitalizowanym OSI Bytom (adres zamieszkania w dzielnicach Bytomia: Bobrek, Śródmieście, Śródmieście Zachód, Śródmieście Północ, Rozbark, Kolonia Zgorzelec) planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

· osoby powyżej 50 roku życia;

· kobiety (w szczególności

· powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);

· osoby z niepełnosprawnościami;

· osoby długotrwale bezrobotne;

· osoby o niskich kwalifikacjach

Z projektu wyłączono są osoby:

· które posiadały wpis do CEIDG/KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

· odbywające karę pozbawienia wolności.

 

Uczestnik Projektu skorzysta z następujących form wsparcia w ramach projektu:

· Wsparcia szkoleniowo- doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;

· Jednorazowej dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 25 325,00 zł;

· Wsparcia pomostowego w kwocie 2 100,00 zł miesięcznie przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej;

· Wsparcia doradczego specjalistycznego po założeniu działalności gospodarczej.

 

Cel główny projektu:
Aktywizacja zawodowa aktywizacja zawodowa 25 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo powyżej 30 roku życia, zamieszkujących obszar rewitalizowany OSI Bytom, zwłaszcza należących do grupy osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, poprzez kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz finansowe ich zdolności przedsiębiorczych prowadzące do uruchomienia mikroprzedsiębiorstw.

 

Nr projektu: RPSL.07.03.03-24-0809/17

Wartość projektu: 1 641 870,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 395 589,50zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2018r. – 28.02.2020r.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy zdobędą:
•    wiedzę w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
•    wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•    większą motywację do aktywnego działania.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt:
Stowarzyszenie Pokolenie
tel. (32) 251 13 80
e-mail: projekt@pokolenie.org.pl

 

Aktualności

Dokumenty

Kontakt

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji...

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij